1. Edukacja

Misja ta jest obecnie stawiana pod znakiem zapytania i redefiniowana przez globalizację na przestrzeni wieków. Dzisiaj siły globalizacji wywierają coraz bardziej presję na instytucje edukacyjne, by doprowadzić do zmiany orientacji i natury ich misji, jak również metodologii i pedagogiki nauczania. Każda instytucja edukacyjna nie może pozostawać obojętna na mocny nacisk sił globalizacji. Niezależnie od tego, jakie są to instytucje edukacyjne, muszą one sprostać wymaganiom technologii informatycznej nauczania i rosnącym potrzebom w zakresie wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Wzrastające zainteresowanie rozwojem człowieka prowadzi w naszych czasach do rozważania edukacji jako inwestycji w prawdziwy kapitał ludzki. Aktualna wymiana w dziedzinie edukacji to ogólnie rzecz ujmując, współpraca pomiędzy państwami. Globalizacja niesie ze sobą szczególne implikacje dla Instytutu Edukacji i Rozwoju, jego misji zarazem uniwersalnej i duchowej aby ocalić autentyczne dobro społeczności ludzkiej.

Instytut Edukacji i Rozwoju określa swoją misję w budowaniu nowego porządku ekonomicznego i politycznego, który będzie służył wspólnocie ludzkiej na poziomie narodowym i międzynarodowym przez:

- edukację zdolną do prowadzenia rozwoju integralnego osób i narodów;

- edukację jako instrument coraz wydajniejszego kulturowego postępu, tak dla jednostek, jak i społeczeństwa;

- edukację jako pomoc ludziom w nabywaniu wartości nowoczesnych bez poświęcania ich dziedzictwa, które stanowi bogactwo całej rodziny ludzkiej;

- edukację, która odpowiada potrzebom zasobów ludzkich, ekonomii opartej na wiedzy;

- edukację opartą na poszukiwaniu prawdy, jej odsłanianie i przekazywanie, dające w ten sposób osobie i rozwojowi człowieka pewne miejsce centralne.

2. Wizja humanistyczna

Instytut Edukacji i Rozwoju określa swoją misję humanistyczną jako szeroką odpowiedzialność w badaniu prawdy. Jest to misja z zasadami fundamentalnymi, które prowadzą do prawdziwego uczestnictwa w życiu społecznym, nadaje ona sens przynależności do społeczeństwa. Pozwala ona na poszukiwanie sprawiedliwości dla wszystkich w tym świecie podległym zmianom, faktom kulturowym, wartościom i zaangażowaniu wielorakiemu.

Dziedzictwo i bogactwo wartości chrześcijańskich (rodzina, godność człowieka, sprawiedliwość, solidarność, nadzieja, szacunek do życia pod wszelkimi jego postaciami, szacunek dla odmienności i różnorodności) oferuje unikalne źródło, jedyne w swoim rodzaju, wnosząc wyjaśnienie rozmaitych wyzwań globalizacji. Punkt wyjścia i źródło wszelkiej normy znajduje się w osobie ludzkiej, w jej specyfice przejawiającej się w jedności i zróżnicowaniu gatunku człowieczego.

Właściwa wizja Instytutu Edukacji i Rozwoju jest głęboko zakorzeniona w kontekście społecznej edukacji. Wymaga ona równości traktowania i szans dla wszystkich. Wymaga ona również branie pod uwagę wielorakich aspektów edukacji i życia. W szczególności Instytut Edukacji i Rozwoju jest bardzo uczulony na odczłowieczające skutki globalizacji gospodarczej i technologicznej, jak uruchamianie zintegrowanego rynku światowego i światowej sieci komunikacyjnej na fundamentalne potrzeby ludzkie narodów i wspólnot. Ponadto doświadczenie biblijne otwiera chrześcijanom, skonfrontowanym z globalizacją, bogate perspektywy świata i nadziei, wykraczające daleko poza podejście czysto pragmatyczne albo utopijne.

3. Misja

Instytut Edukacji i Rozwoju proponuje edukację przekształcającą świat drogą optymizmu i nadziei, formowanie osób w poczuciu sprawiedliwości, budując w nich żywe zainteresowanie dla dobra wspólnego, kontynuując swoje poszukiwanie prawdy, biorąc pod uwagę różnorodność kontekstów kulturowych, uwagę specjalną koncentrując na biednych, niepełnosprawnych. W szczególności zmierza do tego aby edukować osobę w sposób całościowy, uczy osoby, by stawały się obywatelami świata, odpowiedzialnymi i aktywnymi, by między nimi wykorzystać nowoczesne techniki edukacji osób pozostających na marginesie oraz tych pozostających ich własnemu losowi, wykorzystując wszystkie możliwe sposobności dla dialogu i partnerstwa pomiędzy różnymi instytucjami.

4. Wkład własny

Edukację, którą stara się promować Instytut Edukacji i Rozwoju wynika ze współdziałania trzech elementów:

1. Fakt społeczny;

2. Tożsamość;

3. Służba.

Ad. 1. Instytut Edukacji i Rozwoju jest zakorzeniony w kontekście społeczno - kulturowym. Promuje pokój, współczucie, sprawiedliwość i troskę o innych. Działania odnoszą się do wszystkich i mają charakter ekumeniczny, to znaczy wspólny wszystkim tradycjom i wyznaniom, jest źródłem dialogu międzywyznaniowego. Na pierwszym miejscu działa wśród członków społeczeństwa, którzy zostali wykluczeni ze wszelkiego uczestnictwa w życiu edukacji: biedni, niepełnosprawni, chorzy, emigranci, studenci obcokrajowcy. Tak więc wezwanie globalizacji wymaga od Instytutu odpowiedzi nacechowanej kompetencją, know-how, bezinteresowną służbą, poczuciem wzajemnej zależności oraz troską o ludzki postęp pod wszelkimi aspektami.

Ad. 2. Instytutu wnosi wkład do społeczeństwa. Jego działalność zasadza się na studiowaniu problemów edukacji w takich dziedzinach, jak godność życia ludzkiego, promowanie sprawiedliwości, jakość życia osobistego i rodzinnego, ochrona przyrody, praca na rzecz pokoju i stabilności politycznej, które lepiej służą wspólnocie ludzkiej na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej. Jeden z jego priorytetów specyficznych zawiera się w jego własnej odpowiedzialności za jakość przekazywanych zasad etycznych i religijnych. Instytut świadomy problemów etycznych, stawianych przez globalizację, przez swe działanie edukacyjne daje dowód zainteresowania tym wszystkim, co dotyczy edukacji.

Ad 3. Instytut oferuje stałe doskonalenie działań edukacyjnych w celach, metodach i badaniach w kadrach spójnej wizji świata. Edukacja promowana przez Instytut winna powiększać doskonałość formacji ludzkiej i rozwoju intelektualnego, moralnego, duchowego i społecznego. W szczególności stypendia, programy edukacyjne i aktywne uczestnictwo w programach i projektach przeznaczonych dla szerokiej publiczności obudzą wśród dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych odpowiedzialność społeczną jako najwyższą. To właśnie na liderów promowanych przez IER spadnie zadanie humanizacji obecnego procesu globalizacji.